Revision history of "Fedora"

From Proxecto Trasno

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:12, 25 December 2009Mgl.branco (talk | contribs). . (667 bytes) (+667). . (Nova páxina: "====== Distribución Fedora ====== Este proxecto de tradución está abandonado. Se queres poñerte a traducila envía unha mensaxe á [mailto:proxecto@trasno.net lista de correo] p…")