Termos frecuentes

From Proxecto Trasno
Revision as of 18:47, 25 December 2009 by Mgl.branco (talk | contribs)

Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes consultar outros dicionarios informáticos en de Lingüística Informática da Universidade de Vigo

Termos informáticos máis frecuentes

Índice alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • abort
 1. v.i. abortar
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de (recomendada)
 2. prep. sobre
 ~ to: a piques de (recomendada); a punto de
 "acerca de" recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • account
 1. n.f. conta
 • add
 1. v.t. engadir
   Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
 • add on
 1. v.t. engadir
 2. v.t. agregar
 3. v.t. amecer
 • add-on
 1. n.m. complemento
  Véxanse tamén: complement, extension e plug-in 
 • address
 1. n.m. enderezo (recomendado)
 Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias
 • align
 1. v.t. aliñar
 • allocate
 1. v.t. asignar
   Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
 • appearance
 1. n.f. aparencia
   'Apariencia' é castelanismo
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplicación
 3. n.m. trebello
 4. n.m. cachivache
 5. n.m. chintófano


   Non traducir como 'aplicacionciña' nin como 'aplicadela'. 'Applet' é de xénero femininino por vir de 'aplicación'.
   'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
 • archive
 1. v.t. arquivar
 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha
   'Flecha' é incorrecto
 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar
   Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
 • attachment
 1. n.m. anexo
   A palabra 'adxunto' non está recomendada
 • attribute
 1. n.m. atributo
   A palabra 'característica' non está recomendada
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar
   'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • axis
 1. n.m. eixe
   'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.B

 • backend
 1. n.m. motor
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup
 • backup
 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • ban
 1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 • banner
 1. n.m. cartel (publicitario)

baseline

 1. n.f. liña base dos caracteres

bell

 1. n.f. campá
   'campana' é castelanismo

bind

 1. v.t. asociar

binding

 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)

bitmap

 1. n.m. mapa de bits

bitrate

 1. n.m. taxa de bits

blame

 1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar

blink

 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar

block

 1. n.m. bloque
   'Bloco' é lusismo

blog

 1. n.m. blogue
 2. n.f. bitácora


blur

 1. v.t. desenfocar
 2. v.t. esvaecer
   Non usar 'difuminar'

bold

 1. adx. grosa
 2. adx. negra

bookmark

 1. n.m. marcador (recomendado)
 3. n.m. marcapáxinas
 2. n.m. favorito

boot

 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar

bootloader

 1. n.m. cargador de arrinque
 2. n.m. cargador de inicio
 3. n.m. xestor de arrinque
 4. n.m. xestor de inicio

border

 1. n.m. bordo
   'Borde' é castelanismo

bot

 1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)


breakpoint

 1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 2. n.m. Punto de parada

browse

 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar
   É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse
   a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)

browser

 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador

buddy

 1. n.m. colega
 2. n.m. amigo

buddy icon

 1. n.f. imaxe persoal

buffer

 1. n.m. búfer (recomendada)
   Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.

bug

 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug

build

 1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar

build-in

 1. v.t.(xeral) incorporar
   Evítese traducir como incrustar ou análogas

built-in

 1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a

button

 1. n.m. botón

byte

 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

C

cache

 1. n.f. caché
 2. n.f. memoria caché

calendar

 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario
   Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
   Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de
   Microsoft usen 'calendario'.

cancel

 1. v.t. cancelar

canvas

 1. n.m. lenzo

card

 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa

caret

 1. n.m. acento circumflexo
 2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
   Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de
   frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e
   adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais,
   a cada lado da vertical.

cell

 1. n.f. cela
   'Celda' é castelanismo

change

 1. v.t. trocar (recomendado)
 2. v.t. mudar
 3. v.t. cambiar

channel

 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
   Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.

charset

 1. n.m. xogo de caracteres

check

 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar
 2. v.t. marcar (un cadro)

childframe

 1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
   É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.

choose

 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir
   'Elexir' é castelanismo

click

 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
   Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
   Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')

clipboard

 1. n.m. portarretallos (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis

clock

 1. n.m. reloxo
   'Reloxio' non é correcto.

close

 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar
closed captioning
 1.n.m subtítulos opcionais
   O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais
   en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden
   mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que
   ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).

cluster

 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque

color

 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color
   Ámbalas dúas formas son femininas.

column

 1. n.f. columna

command

 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde
   Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto

complement

 1. n.m complemento
 Véxase tamén: add-on, extension e plug-in

completion

 1. n.m. completado

computer

 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador

connector

 1. n.m. conectador
   Non usar 'conector'

control

 1. n.m. control
   'controlo' é lusismo
   O plural irregular é 'controles', non 'controis'

convert

 1. v.t. converter
   'Convertir' é castelanismo

core file

 1. n.m. ficheiro core
   'Núcleo' non é correcto neste contexto.

cryptography

 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía

cursor

 1. n.m. cursor

customize

 1. v.t. personalizar
   'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
   Evita-lo barbarismo 'customizar'

D

daemon

 1. n.m. daemon
  A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado 
  de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en 
  calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.

data

 1. n.m. datos
   'Data' en inglés é plural

date

 1. n.f. data
   'Fecha' é castelanismo.

debug

 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug

debug

 1. v.t. depurar

decrypt

 1. v.t. descifrar

default

 1. adx. por defecto
 2. adx. por omisión
 3. adx. predeterminado
 4. adx. predefinido

default

 1. n.m. predefinición

delete

 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar

description

 1. n.f. descrición
   'Descripción' é castelanismo

deselect

 1. v.t. deseleccionar

desktop

 1. n.m. escritorio

develop

 1. v.t. desenvolver
   Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado

development

 1. n.m. desenvolvemento

device

 1. n.m. dispositivo

directory

 1. n.m. directorio

disable

 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar

diskette

 1. n.m. disquete (recomendado)
 2. n.m. disco
   Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos

display

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar

display

 1. n.f. pantalla
 2. n.m. visualización
 3. n.m. display

dock

 1. v.t. acoplar

download

 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir

download

 1. n.f. descarga

draft

 1. n.m. borrador

drag

 1. v.t. arrastrar

draw

 1. v.t. debuxar
   'Dibuxar' é castelanismo

drive

 1. n.f. unidade

driver

 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
   Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.

drop

 1. v.t. soltar

dump

 1. v.t. envorcar
   'Volcar' é castelanismo


E

edge

 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo

e-mail

 1. n.m. correo-e
 2. n.m. correo electrónico
 3. n.m. e-mail
   Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')

emboss

 1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
   Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá
   un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.

empty

 1. adx. baleiro

empty

 1. v.t. baleirar

enable

 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar

encrypt

 1. v.t. cifrar
   'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como
   'meter nunha cripta')

encryption

 1. n.m. cifrado

enter

 1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')

environment

 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
   'Entorno' é castelanismo

expire

 1. v.t. caducar

extended partition

 1. n.f. partición estendida
   'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.

extension

 1. s.f. extensión (recomendada)
 2. s.m. engadido
 Véxase tamén: add-on, complement e plug-in

F

fail

 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar
   'Faiar' é incorrecto

fail

 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
   'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.

fallback

 1. adx. de reserva
 2. adx. de emerxencia

fatal error

 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal

favicon

 1. n.f ícona de páxina
   O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
   no formato .ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
   para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.

feature

 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función

file

 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
   Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
   'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á
   influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son
   distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con
   esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî) file


file

 1. v.t. arquivar
   Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual

fill

 1. v.t. encher
 1. v.t. completar
   A tradución depende do contexto.

fill

 1. n.m. recheo

find

 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar
   Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'

firewall

 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control

flag

 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.f. marca
 4. n.m. sinalador
 5. n.m. indicador

floppy disk

 1. n.m. disquete

folder

 1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 2. n.f. pasta

font

 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra
   Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'

foreground

 1. n.m. primeiro plano

format

 1. n.m. formato

format

 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
   'Formatear' non é unha tradución correcta

frame

 1. n.m. fotograma
 2. n.m. marco

friendly

 1.-[xeral] adx. simpático
 2.-[xeral] adx. acolledor
 user ~: fácil de usar; de manexo simples
 printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir

frontend

 1. n.f. interface

full screen

 1. n.f. pantalla completa


G

gateway

 1. n.f. pasarela (recomendada)
   Non usar 'gateway'

gesture

 1. n.m [xeral] aceno
 2. n.m [xeral] xesto
  Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
  Shape ~  : [gui] aceno co rato
   Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións
   dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No
   primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no
   segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son
   habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.

glossy paper

 1. n.m. papel brillante
   En galego non existe a palabra 'satinado'

glyph

 1. n.m símbolo
 2. n.m glifo

gradient

 1. n.m. degradado (recomendado)
 2. n.m. gradiente

grid

 1. n.m. enreixado
   'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.

guideline

 1. n.f. liña-guía
   Non confundir con 'guidelines'.

guidelines

 1. n.f. liñas mestras
 2. n.f. directivas
 3. n.f. normativa
 4. n.f. orientacións
 5. n.f. liñas-guía (mirar 'guideline')


H

handle

 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar

handler

 1. n.m. manexador
 2. n.m. xestor

hard disk

 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. n.m. disco ríxido

head

 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza

help

 1. n.m. axuda

hide

 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar

highlight

 1. v.t. resaltar (recomendado)
 2. v.t. realzar

highlight

 1. n.m. resalte (recomendado)
 2. n.m. realce

host

 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor
   'Hóspede' non é correcto.

however

 1. sen embargo
 2. non obstante
 3. en troques
 4. ainda así
   'Nembargantes' non é correcto.

hub

 1. n.m (hardware, redes) concentrador

I

icon

 1. n.f. icona
   Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.

iconify

 1. v.t. iconificar

inbox

 1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 2. n.m. buzón

inch

 1. n.f. polgada
   'Pulgada' é castelanismo.

incoming

 1. n.f. entrante

indent

 1. v.t. sangrar
  Evitar o barbarismo 'indentar'

indentation

 1. v.t. sangría
  Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'

indexer

 1. n.m. indexador
 2. n.m. catalogador
 3. n.m. rexistrador

inode

 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
   A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.

insert

 1. v.t. inserir (recomendado)
   Non usar 'Insertar'

interface

 1. n.f. interface
   'Interfaz' é castelanismo.

invert

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

italic

 1. adx. cursiva

item

 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

J

journaling filesystem

 1. n.m. sistema de ficheiros transaccional

justify

 1. v.t. xustificar

K

kernel

 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
   Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión

kerning

 1. n.m. kerning

key

 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave

key binding

 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
   Véxase a traducción do verbo 'to bind'

keyboard

 1. n.m. teclado

keymap

 1. n.m. mapa de teclado

keyring

 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro


keyword

 1. n.f. palabra clave

kickban

 1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 2. v.t (redes, irc) Desterrar

L

label

 1. v.t. etiquetar
 2. v.t. marcar

label

 1. n.f. etiqueta

landscape

 1. adx. apaisado

launch

 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar

layer

 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel

layout

 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato

leader line

 1. n.f. liña directriz (para o texto)

library

 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
   Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'

line

 1. n.f. liña
   'Línea' é castelanismo

link

 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace

link

 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar

load

 1. n.f. carga

load

 1. v.t. cargar
   'Carregar' é lusismo.

log file

 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
   Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso

log in

 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.

login

 1. n.m. login
 2. n.f. conexión

look and feel

 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel


M

mail

 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
   Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
   'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.

mail

 1. v.t. enviar (unha mensaxe)

mailbox

 1. n.f. caixa de correo
   'Buzón' é castelanismo.

manage

 1. v.t. xestionar

manager

 1. n.m. xestor

map

 1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)

map

 1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)

margin

 1. n.f. marxe
   'Marxe' é xénero feminino.

master

 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
   'Maestro' é castelanismo

maximize

 1. v.t. maximizar

media

 1. n.m. soporte, soportes

media player

 1. n.m. reprodutor multimedia
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

menu

 1. n.m. menú

message

 1. n.f. mensaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino

miner

 1. n.m (xeral) mineiro
 2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
   En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as
   actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.

minimize

 1. v.t. minimizar

mixer

 1. n.m. mesturador
   'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.

mock up

 1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta 
 2. s.m. prototipo

monitor

 1. n.m. monitor

monitor

 1. v.t. monitorizar
   Evita-la forma 'monitorear'

mount

 1. v.t. montar

mount point

 1. n.m. punto de montaxe

N

namespaces

 1. n.m. espazos de nomes

news

 1. n.f. novas

nick

 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick

node

 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
   Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún
   parecido con 'nodo'
   No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'

nuke

 1. v.t. (redes, irc) cair, atacar

O

offline

 1. adx. desconectado

offset

 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
   Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión

ok

 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok

online

 1. adx. conectado

operating system

 1. n.m. sistema operativo
   É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'

order

 1. n.f. orde
   O xénero é sempre feminino

order

 1. v.t. solicitar
 2. v.t. pedir

outgoing

 1. adx. sainte

output

 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir

output

 1. n.f. saída

overscan

 1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 3. (imaxe e son) overscan
   Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións
   normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.

overwrite

 1. v.t. sobrescribirP

package

 1. n.m. paquete
   'Pacote' é lusismo

package

 1. v.t. empaquetar

packet

 1. n.m. paquete

panel

 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro

paragraph

 1. n.m. parágrafo
   'Párrafo' é castelanismo

parse

 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
   Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'

parser

 1. v.t. analizador (sintáctico)
 2. v.t. procesador
 2. v.t. intérprete

partition

 1. n.f. partición

partition

 1. v.t. particionar

password

 1. n.m. contrasinal (recomendado)
 2. n.f. clave (de acceso)
   O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'

paste

 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
   Evita-lo barbarismo 'pastear'

path

 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
   'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.

peer

 1. n.m. parceiro

percentage

 1. n.f. porcentaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
   'Percentaxe' non é correcto.

performance

 1. n.m. rendemento
   O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo

pixel

 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
   Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.

play

 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
   Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'

player

 1. n.m. reprodutor
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

plot

 1. n.f. gráfica

plot

 1. v.t. trazar
 2. v.t. representar
 3. v.t. debuxar

plugin

 1. v.t. conectar
 2. v.t. enchufar

plug-in

 1. n.m. engadido (recomendada)
 2. n.f. extensión
 3. n.m. módulo
   'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
   Véxanse tamén: add-on, complement e extension

pointer

 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador

port

 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta

preferences

 1. n.f. preferencias

preview

 1. v.t. previsualizar
 2. s.f. vista previa

print

 1. v.t. imprimir
 2. v.t. amosar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. visualizar
 5. v.t. escribir
   Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'

printer

 1. n.f. impresora

privacy

 1. n.f. intimidade

properties

 1. n.f. propiedades

provide

 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover

provider

 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor

proxy

 1. n.m. proxy
   Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'

Q

query

 1. v.t. consultar

query

 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición

queue

 1. n.f. cola
 1. n.f. fila


R

rate

 1. n.f. taxa
   'Tasa' é incorrecto

reboot

 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar

recipient

 1. n.m. destinatario

record

 1. n.m. rexistro

record

 1. v.t. gravar
   'Grabar' é castelanismo gráfico.

refresh

 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar

refuse

 1. v.t. rexeitar

regexp

 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg

release

 1. n.f. versión
 2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)

remove

 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar

rename

 1. v.t. renomear
 2. v.t. mudar o nome
 3. v.t. cambiar o nome

render

 1. v.t. representar
 2. v.t. debuxar
 3. v.t. producir

replace

 1. v.t. substituír
   'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.

replay

 1. v.t. repetir
 2. v.t. reproducir

require

 1. v.t. requirir
   'Requerir' e 'requerer' non son correctos

reset

 1. v.t. restablecer
 2. v.t. reiniciar

reverse

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

revert

 1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 2. v.t. reverter
   'Revertir' é castelanismo

router

 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador

row

 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila

run

 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
   Procurar non traducir como 'correr'

S

sample

 1. n.f. mostra

sample frecuency

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sample rate

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sampling

 1. n.f. mostraxe
   'Muestreo' é castelanismo.

save

 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
   Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'

scan

 1. v.t. dixitalizar
 2. v.t. examinar
 3. v.t. explorar

scanner

 1. v.t. escáner

screen

 1. n.f. pantalla
   As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.

screensaver

 1. n.m. salvapantallas

script

 1. n.m. script
   Non traducir coma 'guión'

script

 1. n.m. índice
   Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)

search

 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
   'Búsqueda' é castelanismo.

search

 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar

seek

 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
   Depende moito do contexto

segment

 1. v.t. segmento
 2. v.t. sector (en casos especiais)

select

 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller

selector

 1. n.m. selector

set

 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer

settings

 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións

share

 1. v.t. compartir

share

 1. n.m. recurso
 2. n.f. compartimento

sharing

 1. n.m. compartimento

show

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar

shred

 1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
   Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos
   repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
   Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.

shredder

 1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador

sign up

 1. v.t. crear conta

signal

 1. n.m. sinal
   É de xénero masculino.

signature

 1. n.f. sinatura

skip

 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar

slot

 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco

socket

 1. n.m. socket

sort

 1. v.t. ordenar
   'Ordear' é hipergaleguismo

sound

 1. n.m. son
   'Sonido' é castelanismo

source (code)

 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes

spelling

 1. n.f. ortografía

standalone

 1. adx. independiente

standard

 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
   'Estandard' e 'standard' son anglicismos

standard

 1. adx. estándar
 2. adx. normativo

standardize

 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar

start

 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
   A traducción depende do contexto

startup

 1. n.m. inicio

step

 1. n.m. paso
 2. n.m. nivel

stop

 1. v.t. deter
 2. v.t. parar

stop

 1. n.f. parada
 2. n.f. fase
   Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado

strikeout

 1. adx. riscado/a
   Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.

swap

 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap

swatches palette

 1. n.f. paleta de mostras

T

tab

 1. n.f. lingüeta (recomendado)
 2. n.m. separador
 3. n.f. aba
   Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'

tag

 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca

template

 1. n.m. patrón
 2. n.m. modelo

timeout

 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout
   A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'), 
  ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)

time stamp

 1. n.f. data e hora
 2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 3. n.m selo de data e hora
 4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 5. v.t selar a cada e hora
   "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura
   dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do
   documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da
   sinatura dixital.
   En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos
   transcorridos desde 19700101T000000Z.
   Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.


tool

 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade

tooltip

 1. n.m. tooltip

trace

 1. v.t. trazar
 2. v.f. calcar
 3. v.t. seguir
 4. v.t. delinear (un debuxo)
 5. v.t. vectorizar (unha imaxe)

trash

 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
   No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'

turn on

 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

U

underline

 1. v.t. subliñar
   'Suliñar' non é correcto.

unlink

 1. v.t. desligar

update

 1. v.t. actualizar

url

 1. n.m. url
   'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador' 
   e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.

usage

 1. n.m. uso

utility

 1. n.f. utilidade

V

view

 1. n.f. vista

view

 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver

viewer

 1. n.m. visualizador
 2. n.m. visor

volume

 1. n.m. volume
   'Volumen' é castelanismo

W

wait

 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar

width

 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura
 1. n.f. ancho

window

 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá

wireless

 1. adx. sen fíos
   Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'

wizard

 1. n.m. asistente

word wrap

 1. v.t. dividir a liña
 2. v.t. axustar as palabras
   É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada,
   sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha
   simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.

workspace

 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. espazo de traballo
 3. n.m. escritorio

wrap

 1. v.t. partir
 2. v.t. dividir
 3. v.t. envolver

wrap search

 1. s.f. procura cíclica
 2. s.f. procura circular
 3.    procurar ciclicamente
   Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar,
   a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.

Z

zoom

 1. n.f. ampliación